نیازمندیهای ایران ; رتبه اول گوگل با کلمه کلیدی " نیازمندیهای ایران " مکانی مناسب جهت معرفی شغل،خدمات و تبلیغات شما.

نیازمندیهای ایران

پرده هوا

پرده هوا

آگهی رایگان
  • صنعتی الکترونیک
  •  email
  • email
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
  •    تهران تهران
  • 36 بازدید
  • تهران فرجام

جلوگیریازورودگردوغباروخاک،حشراتموذی،دود،بوهاینامطبوع،گازوبخارهرنوعآلودگیمحیطیازمحلدربهاکهبهشکلیدرروندتولیدوحفظشرایطکنترلشدهآنایجادمزاحمتنماید. اینموضوعبوی‍ﮊهبرایدربهاییکهدرطولزمانکاری،مجبوربهبازبودنمیباشنداهمیتبیشتریپیدامیکندوبهاینترتیببانصبپردههواقادرخواهیمبودکهعملادرمواردغیرضروریدربهایفیزیکیراحذفکنیموترددپرسنلوجابجاییکالاباسهولتبیشتریانجامشود.

۲- ایجادیکپردهنامرییوجلوگیریکنندهازتبادلحرارتبیندومحیط : نقشجداکنندهپردههوامابیندومحیطسردوگرممزیتبسیارارزشمندیدرحفظوکنترلاتلافانرﮊیمیباشد. بوی‍ﮊهآنکهامروزهخنکومطبوعنگاهداشتنهواییکساختمان ( کارخانهوادارهو … ) درفصلگرموهمچنینگرمنگاهداشتنآندرفصلسردباصرفهزینهبسیارگزافیصورتمیگیردوپردههواقادراستباراندمانبسیارمطلوبیمانعایناتلافگردد.

۳- جلوگیریازورودبادهایغالبفصلیبهداخلسالنهاباوجودبازبودندربها،اینمزیتبخصوصدرفصلهایسردسالکهباتوجهسیستمتخلیههوایساختمانفشارمنفیوجودداردامکانممانعتازورودبادقالبرابهوجودمیآورد.

۴- کنترلانتشاربووگردوغباروهرنوعآلودگیدیگردرکلفضایبازسالنتولیدازطریقایزولهکردنقسمتآلودهکنندهباپردههوا.

باتوجهبهاهمیتروزافزونفاکتورانرژیدرجوامعامروزیتلاشبرایبکارگیریتکنولوژیوفناوریهاینووپیشرفتهجهتجلوگیریازاتلافانرژیجزءمهمترینچالشهایپیشروجوامعدرحالرشدوتوسعهمیباشد.

یکیازروشهایموثربرایرسیدنبهایناهدافبکارگیریدستگاههایپردههوادرورودیاماکنمختلفمیباشد.
ثبت آگهی رایگان