مادامى که سيب با چوب باريکش به درخت متصل است همه‌ی عوامل در جهت رشدش در تلاشند؛ باد باعث طراوتش می‌شود، آب باعث رشدش می‌شود و آفتاب پختگی و کمال می‌بخشد اما به محض منقطع شدن از درخت و جدايى از «اصل»؛ آب باعث گندیدگی، باد باعث پلاسیدگی و آفتاب باعث پوسیدگی و ازبين رفتن طراوتش می‌شود!

مراقب وصل بودن به اصالتمان باشیم که انسانیتمان از بین نرود!