الکتریک سینماى لندن براى رفع مشکل گردن درد ردیف اول سینما و تئاتر، ایده ى جالبى بکار برده است. تمام صندلى هاى ردیف جلو را برداشته و در عوض تخت گذاشته اند.