حیوانی روی  بام بود
و به شیری که از پایین عبور
می کرد توهین میکرد و

ناسزا می گفت.

شیر گفت :
این تو نیستی
 که به من ناسزا

می گوید
بلکه این جایگاه توست
که به من ناسزا می گوید.

مبادا بوسیله جایگاهت به دیگران
 توهین کنی،که تکیه گاهت با گذر زمان سست شده و فرو میپاشد، آنگاه تو میمانی و آنهایی که تحقیرشان کردی...

" پس در اوج قدرت انسان  باش "