تعریف قانون جذب :
من آنچه را که در زندگی مورد توجه و تمرکز قرار می دهم و انرژی خود را صرف آن میکنم ، به زندگی خود جذب مینمایم حال می خواهد این مورد مثبت باشد یا منفی
(کتاب مایکل لوسیر)