✅ هر روز با خود تکرار میکنم که من شبیه هیچ کس نیستم...
✅ کائنات مرا برای گسترش خوبی ها آفریده و میخواهم نقشم را زیبا بازی کنم...
✅ احساس رضایت و خوشبختی در درون من است و آنچه را دیگران خوشبختی می نامند ممکن است خوشبختی واقعی نباشد....
✅ هیچ وقت دست از دانستن و فهمیدن بر نمیدارم ، دانستن آنچه را مردم نمیدانند نباید بهانه ی توقف من باشد...
✅ خیلی خودم را دوست دارم و دوست داشتن دیگران را قسمتی از اصالت وجود خودمیدانم....
✅ مهربانی را روش زندگی و گذشت را راه عبور برای رسیدن به آرزوها و رویاهایم میدانم....
✅ و در آخر اینکه میدانیم دنیا محلی ست برای کنجکاوی ، دویدن ، دانستن و شاید هم به پایان نرسیدن ولی میتوان مسیر رفتن را از لابلای جنگل های زیبا و سرسبز احساس و کویرهای پر از دلتنگی های عاشقانه و روح نواز برگزید!