ساده باش و زیبا بیاندیش....
شبیه خودت باش....
دقیقا آنگونه که خود میخواهی...
جاری باش و از سکون دوری کن....
و نگذار سیاست خلوصت را به باتلاقی پر از دسیسه تبدیل کند ، چرا که اولین قربانی این لنجنزار پر از تعفن ، احساسات و زیبایی های درونی خود توست !