سند/
مصوبه دولت؛ نیروی انتظامی دیگر حق دخالت در صدور مجوز کنسرت موسیقی را ندارد
ناجا به مسائل ترافیکی بپردازد.