برنامه پرسپولیس در نیم فصل اول لیگ برتر
....................…...........…............