سرشماری عمومی نفوس و مسکن 95

جهت انجام سرشماری به این لینک مراجعه نمایید

http://sarshomari95.ir/

از تاریخ 3 مهر  الی 24 مهر همراه با جایزه